Learn the Georgian Alphabet: The Mkhedruli Script

In celebration of the release of our Georgian language course on Glossika, we present to you a refresher course for learning the unique Georgian alphabet.

Georgian has 3 alphabets (Mkhedruli მქედრული, Asomtavruli ႠႱႭႫႧႠႥႰႳႪႨ, Nuskhuri ⴓⴑⴕⴓⴐⴈ). You can learn to read all three alphabets here at Glossika. You'll learn the most commonly used Georgian alphabet მქედრული here on this page.

Practice reading through the words in each section below as quickly as possible. If you can't remember a particular letter, glance at the transcription to the right and then start again from the top. It might take a few runs, but you should be able to start reading the Georgian words out loud within minutes.

  1. Two and Three Letter words
  2. Four Letter words
  3. Frequent words of 5 letters or more

Foo

2-3 Letter Combinations in Mkhedruli Alphabet
ააaa
აიai
ამam
იმim
მეme
ისis
ასიasi
ესes
ასეase
ისეise
მასmas
მისmis
არar
რაra
არაara
რამram
რასras
ვარvar
ვერver
დაda
დიდdid
დეde
სადsad
რადrad
ორიori
რომrom
ორსors
დროdro
ანan
მანman
ვინvin
ნელnel
აბაaba
მათmath
მთაmtha
თმაthma
მითmith
ერთerth
თვეthve
თანthan
ნუnu
სულsul
თუthu
იგიigi
ეგeg
ხმაxma
ხარxar
ხომxom
ხანxan
ოთხothx
იციitsi
მეცmets
ცასtsas
არცarts
რაცrats
მაშmash
შინshin
შენshen
წინts'in
ძალdzal
კიk'i
იყოiq'o
აქაakha
იქikh
მზეmze
გზაgza
ღამgham
დღეdghe
ჭასch'as
ჭისch'is
ჯერdzher
ჰმhm
ოჰoh
4 Letter Combinations in Mkhedruli Alphabet
ასეაasea
ამასamas
მისიmisi
იმისimis
სამიsami
ამისamis
იმასimas
იერიieri
იარეiare
მერეmere
მიერmier
რისიrisi
არისaris
ისევisev
დიდიdidi
დიდსdids
ადრეadre
მოდიmodi
დროაdroa
დროსdros
ამანaman
ვინაvina
მალეmale
სილაsila
დილაdila
ნელაnela
ნებაneba
მათიmathi
ამითamith
ათასathas
ასეთaseth
ერთიerthi
თავიthavi
თავსthavs
ვართvarth
მთელmthel
ლოთიlothi
უნდაunda
სულსsuls
ნუთუnuthu
რიგიrigi
იდგაidga
განაgana
გულიguli
გულსguls
სახეsaxe
სხვაsxva
დიახdiax
ხანიxani
ხანსxans
ხნისxnis
ახლაaxla
ახალaxal
ხელიxeli
ხვალxval
ხოლოxolo
ახლოaxlo
ხართxarth
ოთხიothxi
ხუთიxuthi
იცისitsis
ისიცisits
ესეცesets
ვიციvitsi
ეცვაetsva
ვერცverts
როცაrotsa
ვინცvints
ცუდიtsudi
უცებutseb
შორსshors
შენიsheni
შენსshens
შენცshents
წესიts'esi
წავაts'ava
წადიts'adi
წლისts'lis
წელსts'els
წუთიts'uthi
წუთსts'uths
მეტიmet'i
ცოტაtsot'a
ტაშიt'ashi
პირსp'irs
ძალაdzala
რაკიrak'i
უკვეuk've
კაციk'atsi
კაცსk'atss
იყოსiq'os
ყანაq'ana
ყუთიq'uthi
ქარიkhari
აქვსakhvs
ექომekhom
თქმაthkhma
თქვაthkhva
აქვთakhvth
ქუდიkhudi
ქვეშkhvesh
მეფეmephe
ფერიpheri
უფროuphro
მზისmzis
აზრიazri
აზრსazrs
გზასgzas
ზოგიzogi
ცაზეtsaze
აღარaghar
რაღაragha
დღესdghes
ჩემიchemi
ჩემსchems
ჩემოchemo
ჩანსchans
ჩვენchven
ჭამსch'ams
ბიჭიbich'i
ბიჭოbich'o
იჯდაidzhda
More Mkhedruli Alphabet Practice
ვსვამvsvam
ისევეiseve
იმავესimaves
იცისitsis
ვიციvitsi
რამესrames
რაიმესraimes
რასაცrasats
მცირეmtsire
მეორეmeore
სადმეsadme
მივიდაmivida
სევდაsevda
სადაცsadats
ვარდისvardis
ვიდრეvidre
მოვიდაmovida
ვიცოდიvitsodi
ვედროvedro
როდესაცrodesats
ათასიathasi
თავისიthavisi
მასავითmasavith
ამისთვისamisthvis
მთვარისmthvaris
ერთადerthad
ოცდაათიotsdaathi
ვინმეvinme
ვინმესvinmes
ვერავინveravin
ორივენიoriveni
საიდანsaidan
მინდაminda
ვინაიდანvinaidan
რამდენიramdeni
თვითონthvithon
მთიდანmthidan
გავიგეgavige
მაგრამmagram
როგორrogor
როგორცrogorts
გარდაgarda
მგონიაmgonia
მეგონაmegona
რადგანradgan
გარედანgaredan
მუდამmudam
დუმდაdumda
დადუმდაdadumda
ვდუმდიvdumdi
სურდაsurda
სურათიsurathi
უცნაურიutsnauri
უნდაunda
უნდოდაundoda
მივუგეmivuge
გსურსgsurs
მივხვდიmivxvdi
ახედავaxedav
ცხადიაtsxadia
მოხდაmoxda
მოხვედიmoxvedi
ენახაenaxa
მრცხვენიაmrtsxvenia
დიდხანსdidxans
ხედავენxedaven
დაინახოსdainaxos
გახსოვსgaxsovs
გთხოვთgthxovth
უთხრაuthxra
ამბებსambebs
არსებაarseba
ბევრსbevrs
ვამბობvambob
დიდებსdidebs
ვარდებიvardebi
ამბობდაambobda
ვიცნობvitsnob
ბედნიერიbednieri
ნადირობენnadiroben
გაგებაgageba
მეგობარიmegobari
საუბარსsaubars
საბუთიsabuthi
დაბრუნდაdabrunda
დავბრუნდიdavbrundi
ეუბნებოდაeubneboda
ვცხოვრობvtsxovrob
მოხდებაmoxdeba
მიხვდებიანmixvdebian
საშიშიაsashishia
შორისაცshorisats
შვიდიshvidi
ნიშნავსnishnavs
მშვენიერmshvenier
შორიდანვეshoridanve
შენთანshenthan
შენთვისshenthvis
შემდეგshemdeg
უშავსushavs
სამუშაოსsamushaos
შხამიshxami
შეხედეshexede
ბავშვსbavshvs
ბავშვებიbavshvebi
მშვიდობითmshvidobith
უდაბნოშიudabnoshi
მელიაmelia
სასმელიsasmeli
მცალიაmtsalia
რომლისromlis
რომელსაცromelsats
ადვილადadvilad
მთელიmtheli
ვითვლიvithvli
თვალისthvalis
რომელთაromeltha
დილითdilith
თოლიადtholiad
ნამდვილიnamdvili
ნაცვლადnatsvlad
ნათელიnatheli
გველისgvelis
ირგვლივirgvliv
განვლოganvlo
სრულიsruli
საიდუმლოsaidumlo
ახალიaxali
ხალხიაxalxia
მოხვალmoxval
მხოლოდmxolod
ერთხელerthxel
იცვლებაitsvleba
რომლებსაცromlebsats
ბალახიbalaxi
სილაშიsilashi
სახლშიsaxlshi
ხელშიxelshi
წამოდიts'amodi
წიგნიts'igni
წუთიts'uthi
წლისაts'lisa
წახვალts'axval
კაცისk'atsis
კვირაk'vira
კარგადk'argad
მკვახედmk'vaxed
იკითხაik'ithxa
ვკითხეvk'ithxe
გკითხავენgk'ithxaven
მოიკრიბაmoik'riba
კვირაშიk'virashi
ვარსკვლავიvarsk'vlavi
ვულკანებიvulk'anebi
ვიყავიviq'avi
მიყვარსmiq'vars
იყვნენiq'vnen
გიყვარსgiq'vars
უყვარსuq'vars
მიყვებოდაmiq'veboda
ყველასq'velas
ყოველq'ovel
ყოველთვისq'ovelthvis
მორწყოmorts'q'o
დაივიწყოdaivits'q'o
წყალიts'q'ali
ჩემთვისchemthvis
ჩვენიchveni
ჩემთანchemthan
ჩვენთვისchventhvis
ჩასვლაchasvla
საჰარისsaharis
ჰგავდაhgavda
ჰყავსhq'avs
ჭასთანch'asthan
სჭირდებაsch'irdeba
მძიმეაmdzimea
დავძინეdavdzine
განაგრძოganagrdzo
ბრძანებაbrdzaneba
გიბრძანებgibrdzaneb
ვგრძნობდიvgrdznobdi
ძველიdzveli
ძნელიdzneli
შემიძლიაshemidzlia
შეგიძლიაshegidzlia
შეიძლებაsheidzleba
იმიტომimit'om
მეტისმეტადmet'ismet'ad
თორმეტიthormet'i
ატეხაat'exa
დავხატეdavxat'e
თხუთმეტიthxuthmet'i
მიტოვებულიmit'ovebuli
ბატკნისთვისbat'k'nisthvis
სიტყვაsit'q'va
გეტყვიget'q'vi
ნაწყვეტnats'q'vet'
საქმესsakhmes
ექვსიekhvsi
ცქერაtskhera
თქმაthkhma
ვთქვიvthkhvi
მქონდაmkhonda
თქვენთვისthkhventhvis
გაქვსgakhvs
იქნებიikhnebi
იქნებოდაikhneboda
ქვიშასkhvishas
ჩქარმაchkharma
ბუჩქებსbuchkhebs
ჰქონდაhkhonda
რაღაცraghats
ამოიღოamoigho
სადღაცsadghats
მაღალიmaghali
ნაღვლიანადnaghvlianad
წიაღშიts'iaghshi
ყოველდღეq'oveldghe
პასუხიp'asuxi
პირველადp'irvelad
ლაპარაკობlap'arak'ob
პატარაp'at'ara
პლანეტისp'lanet'is
ორჯერordzher
დინჯადdindzhad
გამარჯობაgamardzhoba
არაფერსaraphers
მეფისათვისmephisathvis
თვითმფრინავიthvithmphrinavi
გეოგრაფიgeographi
ვეფხვებიvephxvebi
მფლობელობაmphlobeloba
სწრაფადsts'raphad
მყოფსmq'ophs
ყველაფერიq'velapheri
ყოფილიყოq'ophiliq'o
კმაყოფილიk'maq'ophili
ვფიქრობvphikhrob
იმაზეimaze
ვარდზეvardze
საათზეsaathze
ენაზეenaze
მოგზაურიmogzauri
მგზავრებსmgzavrebs
ლამაზიlamazi
კითხვაზეk'ithxvaze
ყველაზეq'velaze
ზოგჯერzogdzher
ეჟვანიezhvani

🇬🇪 More Georgian Learning Resources!

Learning the Georgian alphabet, which is a brand new script for most learners, and mastering the pronunciation can be challenging. However, the more you listen and speak, the better and the more familiar you'll be with the Georgian alphabet and the language.

Whether you are a beginner or an advanced language learner, Glossika's audio-based training improves your listening and speaking at native speed. Sign up on Glossika and get our 1000 reps of audio training for free:

Foo

You May Also Like:

  1. Learn the Georgian Alphabet 2: The Asomtavruli Script
  2. Learn the Georgian Alphabet 3: The Nuskhuri Script